RISTONAHON ERÄMIEHET RY


RISTONAHON ERÄMIEHET RY 2018 kesäkokous

Pöytäkirja

Aika: 18.8.2018 klo 12:00

Paikka: Alpuan koulu

1. Kokouksen avaus

Ari Ikonen avasi kokouksen 12:00.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri.

Puheenjohtajaksi valittiin Ari Ikonen

Sihteeriksi valittiin Ari Möttönen

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lehtovirta Heikki ja Seppo Hyvärinen, he toimivat myös ääntenlaskijoina.

4. Metsästysajat

Valtion ajat

4.1. Joulurauha

24.-25.12.2018

5.Rauhoitusalueet

Jätealue

6. Kiintiöt

Teeri ( 5 ), joista yksi saa olla metso-lintu. Pyy, peltopyy, riekko ja fasaani ovat rauhoitettuja.

Jäniksen metsästyksessä ei kiintiötä, johtokunnalla mahdollista rauhoittaa jos jäniskanta ei kestä metsästystä. Kauris (1+1) vasa ja nuoripukki. Kauriin metsästyksestä ilmoitettava Ari Ikoselle ennen pyyntiä ja pyynnin jälkeen.

Kauriinmetsästyksessä kiväärillä oltava voimassaoleva ampumakoe suoritettuna. Katso myös Suomen metsästäjäliiton metsäkauris sääntö nro:1 (www.metsastajaliitto.fi )

7. Sorsanmetsästys

Sorsanpyyntiin mahdollista ostaa kausikortti 20€ tai päivälupa 10€ jos ei ole seuranjäsen.

8. Kausikortit

Kausikortteja myönnetään niiden seurojen jäsenille, jotka myyvät niitä myös meidän seuran jäsenille. Kausikortin hinta on 50€, kausikortteja myöntää sihteeri ja puheenjohtaja. Kauriinpyynti vain seuran jäsenille.

Vieraslupa 10 €/vrk. Vieraskortilla metsästävä metsästää isännän kiintiöstä ja isännän mukana.

9. Jäsenanomukset

Ei tullut.

10. Koemaastot

Myönnetään jos tulee kyselyitä.

11. Erätapahtuma

Asiaan palataan myöhemmin.

12. Muut esille tulevat asiat

Johtokunta päätti 3.3.2018 nimittää TEUVO SIPILÄN kunniapuheenjohtajaksi.

Teuvo on tehnyt erittäin pitkään töitä seuran eri johtotehtävissä. Ristonahon erämiehet ry luovutti Teuvo Sipilälle 18.8.2018 kunniapuheenjohtajan kunniakirjan ja hirvipatsaan. Teuvo muisteli, että olisi ollut seuran eri tehtävissä 54 vuotta. Teuvo on toiminut sihteerinä/puheenjohtajana ja hirviporukan johtajana.

TEUVO SIPILÄ palkittuna ansiokkaasta toiminnasta.

13. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 13:10


VUOSIKOKOUS 2018

PÖYTÄKIRJA

Aika 3.3.2018 klo:16:00

Paikka:Alpuan koulu

1.Kokouksen avaus

kokous avattiin klo:16:00

2.Valitaan kokouksen Puheenjohtaja,Sihteeri,kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Ari Ikonen ja

Sihteeriksi Ari Möttönen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Rautio ja Juha Möttönen

Ääntenlaskijoiksi Eero Rautio ja Juha Möttönen

3.Todetaan kokouksen laillisuus

Kokous todettiin lailliseksi

4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin.

5.Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajiien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistaminen.

Toimintakertomus esitettiin, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto luettiin edelliseltä vuodelta ja tilinpäätös vahvistettiin ja hyväksyttiin.

6.Päätetään vastuuvapauden myötämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Vastuuvapaus myönnettiin.

7.Toimitetaan yhdistyksen ja johtokunnan puheenjohtajan vaali

Puheenjohtajaksi valittiin Ari Ikonen

8.Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.

Erovuorossa: Ari Möttönen, Seppo Hyvärinen ja Katja Murto

Kaikki erovuorossa olevat jatkavat tehtävässään.

9.Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökotaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimivuodelle.

Toiminnan tarkastajaksi valittiin Eero Rautio ja hänen varamieheksi Pekka Harju. Kesäkokouksessa valitaan toinen tarkastaja ja hänen varamies.

10.Vahvistetaan toiminta ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toiminta vuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään riistanhoitomaksun määräämisestä ja suuruudesta.

Toiminta ja riistanhoitosuunnitelma vahvistettiin. Velvotteita ei ole

11.päätetään seuran liittymismaksu ( 25 ) jäsenmaksu( 25 ) kausikortti( 50 ) päivälupa( 10 ) Sorsa kausilupa (20) kynnysraha hirvi( 100 ).hirvitili.

Sakkomaksu: metsästäminen ilman jäsenlupa maksua, päivälupaa tai kausikorttia. Sakko 3x ( 25 )

Maksujen hinnan nostoon päädyttiin kohonneiden kustannusten takia.

12.Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo ja menoarvio.

Vahvistettiin

13.Käsitellään mahdolliset jäsenten esittämät tapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7§ mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi.

Tapauksia ei ollut

14.Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintän kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät asiat.

– Eräpäivä nuorille naapuriseurojen kanssa.

Asiaan palataan kevään aikana muitten seurojen kanssa.

-Pienpetokilpailu.

Päätettiin lopettaa toistaiseksi.

-Peijaiset. Yhteispeijaiset

-Hirviporukkaan ilmoittautuminen kenelle ja mihin mennessä.

Maaliskuun loppuun menessä Juha Möttöselle.

-Hirvilupien anoja seuranpuolesta ja luvan anoja toimii metsästyksen johtajana. Juha Möttönen

-Vuokrasopimukset. Vuokrasopimukset saatetaan ajantasalle.

-Lihapurkit maanomistajille. Johtokunta jakaa

15.Valitaan toimivat jaokset.

Hirvi Juha Möttönen

Pienriista Ari Ikonen

Kennel Seppo Hyvärinen

16.Puheenjohtajan ja Sihteerin palkkiot.

Palkkiot päätettiin pitää samana kuin edellisenä vuonna 100€

17.Keskustelua muista mahdollisista esille tulevista asioista joista ei kuitenkaan tehdä päätöksiä.

Kokouspaikasta käytiin keskustelua, sorsien tekopesistä, Alpuan markkinoille osallistumisesta.

18.Seuran nimen kirjoittaa.

Sihteeri ja Puheenjohtaja

19.Uudet jäsen anomukset.

20.Kokouksen päättäminen.

Kokous päätettiin 17:45

Puheenjohtaja Sihteeri

Ari Ikonen Ari Möttönen

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Eero Rautio Juha Möttönen


Jäsen-, kausi- ja vieraslupien suoritus tilille FI11 5516 2040 0232 61.


Puheenjohtaja: Ari Ikonen, 040 5318970, ariikonen53@gmail.com Sihteeri: Ari Möttönen, 040 1713199, ari.mottonen4@gmail.com Varapuheenjohtaja: Antti Sillanpää Johtokunnan jäsenet: Seppo Hyvärinen (Kennel-yhteyshenkilö) Heikki Lehtovirta Juha Möttönen Katja Murto